42 năm thống nhất đất nước, Châu Thành phát triển vững bước đi lên
Chúng ta đang sống trong những ngày tháng Tư lịch sử của đất nước, 42 mùa Xuân đã trôi qua nhưng trong tiềm thức của mỗi người dân Châu Thành về mùa Xuân ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam vẫn còn đọng lại trong tim của mỗi người - mùa Xuân của độc lập, tự do, dân chủ, mùa Xuân của một thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.

 

Sau 38 năm, từ khi Quyết định 300-CP ngày 23 tháng 8 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn. Khi đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân huyện Châu Thành đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế liên tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được đẩy mạnh  và có nhiều chuyển biến tốt; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp được chú trọng củng cố, đổi mới, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

31 năm cùng với tiến trình đổi mới và đi lên của đất nước, Châu Thành đã gặt hái được những thành tựu to lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không ngừng tăng lên, các mô hình sản xuất mới từng bước được hình thành và phát triển; sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn thu hút nhiều nông dân tham gia diện tích gần 6.000 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, đặc biệt là sự tham gia tích cực sức người, sức của để đầu hệ thống giao thông, xây dựng cầu, lộ nông thôn, cất nhà cho hộ nghèo.  Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng phát triển các ngành nghề có thế mạnh: chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất trang phục, mùng mền, sản xuất kim loại. Hoạt động thương mại - dịch vụ được đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của địa phương. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các xã, thị trấn. Công tác giáo dục - đào tạo ngày một phát triển và nâng lên về chất, phong trào khuyến học, khuyến tài, gia đình học tập, dòng họ học tập ngày càng lan tỏa trong công đồng dân cư  góp phần tạo nguồn nhân lực cho huyện; công tác y tế cũng không ngừng đổi mới và phát triển đáp ứng yêu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần phát huy và giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc hướng đến xây dựng con người phát triển toàn diện; tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự hài lòng của người dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trên chặng đường đó, với tư duy sáng tạo, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn; Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ là minh chứng cho sự bứt phá và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực của huyện nhà. Đó là nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đã phấn đấu liên tục qua các thời kỳ trong từng giai đoạn lịch sử.  

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, ôn lại những thành tựu đã đạt được với những tiền đề đã được tạo lập trong những năm qua, với thế và lực mới; Đảng bộ và nhân dân Châu Thành hiểu rõ được những chân giá trị đó để tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tích cực rèn đức luyện tài, nâng cao bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, tư duy, sáng tạo cùng chung tay với tỉnh An Giang tiếp tục viết nên những trang sử mới trong công cuộc xây dựng Châu Thành giàu mạnh về kinh tế, đa dạng về văn hóa, ổn định về an ninh, quốc phòng.

Tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biên”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.     

Chân Ngôn - Ban Tuyên giáo Huyện ủy