Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Đảng bộ huyện Châu Thành chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Thời gian qua, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Châu Thành và các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, nhiều tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đội ngũ cấp ủy cơ sở từng bước được kiện toàn, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đảng bộ huyện Châu Thành hiện có 51 chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó 18 đảng bộ, 34 chi bộ và 182 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 4.353 đảng viên. Trong nhiều năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Xác định việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo Chi, Đảng bộ trực thuộc quan tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Responsive image
 

Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Huyện ủy Châu Thành luôn chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với triển khai xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được củng  cố và nâng cao chất lượng; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội được quan tâm, cụ thể hóa Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng Kế hoạch số 05-KH/HU ngày 15-10-2020 về đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn An Giang, giai đoạn 2020-2025. Củng cố và phát huy lực lượng cộng tác viên và thông qua nhiều kênh nắm bắt dư luận xã hội, thường xuyên tuyên truyền và định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thành lập trang Fanpage Châu Thành ngày mới (TG Châu Thành-ag), góp phần tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện và các hoạt động của Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Responsive image
 

Cùng với đó, Đảng bộ huyện thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả như diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, … Từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó Nhân dân với Đảng, Nhà nước, kịp thời khắc phục những khó khăn trong đời sống của Nhân dân.

Responsive image
 

Đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết trong cấp ủy. Trên cơ sở nguyên tắc, Điều lệ Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Huyện ủy Châu Thành luôn chú trọng công tác nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, trước hết là năng lực cấp ủy. Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp coi trọng việc lựa chọn nhân sự cấp ủy, Bí thư cấp ủy phải là người có đủ phẩm chất, năng lực trong chỉ đạo, điều hành thực tiễn, có kinh nghiệm về quản lý, tổ chức hoạt động của địa phương, đơn vị hiệu quả. Trong Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tổng số cấp ủy viên cơ sở trúng cử là 302/354. Đồng thời, tăng cường thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Responsive image
 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên tinh thần quán triệt các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã từng bước đi vào thực tiễn, đúng quy định. Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có sự đổi mới mang tính xây dựng. Năm 2020, toàn Đảng bộ huyện đã đánh giá 3.917/4353 đảng viên, miễn đánh giá và không đánh giá 436 đảng viên. Kết quả, xếp loại 699 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3.085 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 121 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và có 12 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm tư cách đảng viên. Về tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Châu Thành đánh giá, xếp loại 10/52 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 40/52 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Responsive image
 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy mạnh đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống. Đổi mới lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, thiết thực, cụ thể, hiệu quả tạo sự chuyển biến trong xây dựng chi bộ, đảng bộ. Đảm bảo vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục thực hiện các mô hình hiệu quả như diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, … Từ đó phát huy dân chủ trong Nhân dân, đoàn kết, tập hợp sức mạnh trong Nhân, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Với những kết quả nổi bật trên đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ huyện Châu Thành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Từ đó, phấn đấu xây dựng huyện Châu Thành phát triển toàn diện, bền vững, sớm xây dựng thành công Huyện Nông thôn mới.

Lê Anh